© 2016 Kofferbakmarkt Someren-Heide is onderdeel van Fanfare St. Jozef  Disclaimer

 Someren-Heide
Kofferbakmarkt
opgericht 1948
Someren-Heide

Aankomst

Bij aankomst wijst de organisatie de plaats aan waar u uw voertuig kunt parkeren.

 

Uitsluiting van deelname
Het niet opvolgen en/of voldoen aan de onderstaande voorwaarden betekent uitsluiting van verdere deelname aan markt zonder restitutie van al eerder betaalde deelnamegelden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld zal door de organisatie in de loop van de marktdag bij de deelnemers opgehaald worden.

 

Partij-/nieuwgoed
Verkoop van partijen /nieuwe goederen is ten strengste verboden. De overtreder zal bij constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Bij herhaling wordt de overtreder voor deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.

Verkoop van illegale software e.d.
Het is ten strengste verboden de volgende waren op de Kofferbakmarkt te koop aan te bieden: wapens (welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software / dvd /cd / video / en pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

 

Brandbare stoffen e.d.
Het is verboden op de evenementen brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) aan te bieden.

Reclame
Het maken van reclame of propaganda of het distribueren van reclamemateriaal t.b.v. bedrijven, stichtingen of (politieke) organisaties tijdens het evenement is zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie verboden.

Voortijdig inpakken/verlaten
Het is beslist niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator voortijdig in te pakken en/of het evenement te verlaten. De organisatie bepaalt de aanvang- en sluitingstijd van het evenement.

Afval e.d.

Het is niet toegestaan afval en/of goederen binnen of buiten de locatie achter te laten. Bij constatering hiervan zullen de hieruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden.

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Fanfare St. Jozef sluit directe en indirecte personenschade, vermogensschade en zaakschade uit. Dit voor tijdens of na het evenement.

Einde evenement
De kraam of plaats dient uiterlijk 1 uur na beëindiging van het evenement ontruimd te zijn.

Overige
Daar waar niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien, beslist de organisatie.


 

Reglement

Reglement
Home